• طول  ۲۰ متر 
  • عرض ۹۰ سانتیمتر
  • هر رول ۱۸ مترمربع
  •  تعداد ۲۴  رول در هر کاتن