سفره کریستال : Spiral Pomegranate

سفره کریستال : Spiral Pomegranate

  • طول  ۲۵ متر 
  • عرض ۹۰ سانتیمتر
  • هر رول ۳۰ متر مربع
  •  تعداد ۱۸ رول در هر کارتن