سفره کتان : باغ پروانه

سفره کتان : باغ پروانه

  • طول  ۱۰ متر 
  • عرض ۱۲۰ سانتیمتر
  • هر رول ۱۲ مترمربع
  •  تعداد ۲۴ رول در هر کارتن