سفره کتان : Cage & Bird

سفره کتان : Cage & Bird

  • طول  ۱۰ متر 
  • عرض ۱۲۰ سانتیمتر
  • هر رول ۱۲ متر مربع
  • تعداد ۲۴ رول در کارتن