سفره کتان شماره دوزی

سفره کتان شماره دوزی

  • طول  ۱۰ متر 
  • عرض ۱۲۰ سانتیمتر
  • هر رول ۱۲ مترمربع
  •  تعداد ۲۴ رول در هر کارتن