سفره کاغذی: Colorful Circle

سفره کاغذی: Colorful Circle

  • طول  ۱۰ متر 
  • عرض ۱۲۰ سانتیمتر
  • هر رول ۱۲ متر مربع
  •  تعداد ۲۴ رول در هر کارتن