سفره کاغذی عرض ۹۰ : Lines

سفره کاغذی عرض ۹۰ : Lines

  • طول  ۱۰ متر 
  • عرض ۹۰ سانتیمتر
  • هر رول ۱۲ متر مربع
  •  تعداد ۲۴ رول در هر کارتن