تهران

شرکت پخش کاج طلایی

۰۲۱۹۶۸۶۲۵۲۶

تهران

تهران

تهران

فروش تهران و البرز

527

‎فروش شهرستان ها

540

‎فروش زنجیره ای 

535

داخلی ۵۲۷

داخلی ۵۴۰

داخلی ۵۳۵