کیسه فریزر رولی کریستال

کیسه فریزر رولی کریستال

  • سایز ۲۵×۳۵سانتیمتر هر بسته ۱۲سایز ۲۵×۳۵سانتیمتر هر بسته ۱۲۰ عدد هر کارتن ۳۶بسته۰ عدد هر کارتنسایز ۲۵×۳۵سانتیمتر هر بسته ۱۲۰ عدد هر کارتن ۳سایز ۲۵×۳۵سانتیمتر
  •  هر بسته ۱۲۰ عدد 
  •  هر کارتن ۲۰ بسته​​