سفره کریستال : Lotus

سفره کریستال : Lotus

  • طول  ۲۵ متر 
  • عرض ۱۲۰ سانتیمتر
  • هر رول ۳۰ متر مربع
  •  تعداد ۱۸ رول در هر کارتن