سفره کریستال : Lilium

سفره کریستال : Lilium

  • طول  ۲۵ متر 
  • عرض ۱۲۰ سانتیمتر
  • هر رول ۳۰ متر مربع
  •  تعداد ۱۸ رول در هر کارتن
  •