سفره کتان عرض ۹۰ : Cran Berry

سفره کتان عرض ۹۰ : Cran Berry

  • طول  ۱۰ متر 
  • عرض ۹۰ سانتیمتر
  • هر رول ۱۲ متر مربع
  •  تعداد ۲۴ رول در هر کارتن