سفره حریر: Pink Flower

سفره حریر: Pink Flower

  • طول  ۲۰ متر 
  • عرض ۱۲۰ سانتیمتر
  • هر رول ۲۴ مترمربع
  •  تعداد۱۸ رول در هر کاتن