سفره حریر عرض ۹۰ : English home

سفره حریر عرض ۹۰ : English home

  • طول  ۲۰ متر 
  • عرض ۹۰ سانتیمتر
  • هر رول ۱۸ مترمربع
  •  تعداد۲۴رول در هر کاتن