سفره اقتصادی ماکارون

سفره اقتصادی ماکارون

  • طول  ۵۰ متر 
  • عرض ۸۰ سانتیمتر
  • تعداد ۱۸ رول در هر کارتن