سفره اقتصادی : Summer

سفره اقتصادی : Summer

  • طول  ۵۰ متر 
  • عرض ۸۰ سانتیمتر
  • تعداد ۱۸ رول در هر کارتن