**بهروز حیدری (نماینده فروش مشتریان خاص)

۰۹۱۷۶۶۰۵۹۴۰ – ۰۹۳۸۵۳۸۴۶۳۱