محصولات بایو

محصولات بایو کوالا در راستای احترام بیشتر به محیط زیست و همگام شدن با طبیعت از سری محصولات زیست تخریب پذیر بوده و با استفاده از افزودنی تجزیه پذیر d2w تولید شده است، که پس از مصرف طی دو مرحله تجزیه شده و در مدت ۲ تا ۵ سال به دی اکسید کربن ، آب و زیست توده تبدیل می شود.